Stadgar för Värmlands Regementes Officerskår

Antagna vid årsmötet 2002-09-26.
Smärre ändringar fastställda av årsmötet 2007-03-29 samt vid årsmötet 2012-04-25 och vid årsmötet 2017-04-11

§ 1 Syfte
Värmlands Regementes Officerskår är en ideell intresseförening med säte i Värmland som skall verka för att:

 • Bevara Värmlands Regementes och Värmlandsbrigadens minne och anseende
 • Stärka sammanhållning och samhörighet bland officerskårens medlemmar och deras familjer
 • Främja en god yrkesetik
 • Förvalta Officerskårens gemensamma egendom och tillgångar

§ 2 Medlemmar
Samtliga som såsom yrkesofficerare tillhört Värmlands Regemente eller Värmlandsbrigaden, såvida de erlagt stadgade inträdes- och årsavgifter. Medlem utesluts genom styrelsens beslut om avgift, trots påminnelse, inte erlagts för föregående verksamhetsår.Medlem kan av styrelsen även uteslutas ur officerskåren om denne i ord eller handling bryter mot dessa stadgar eller i övrigt i sitt uppträdande visat sig ovärdig medlemskap i officerskåren.

§ 3 Inträdes- och Årsavgifter
Vid inträde i Värmlands Regementes Officerskår erläggs inträdesavgift. Denna betalas endast en gång. Officerskårens medlemmar erlägger dessutom årsavgift. Inträdes- och årsavgiftens storlek bestäms av årsmöte. Årsavgiften fastställs för året efter årsmötet.

§ 4 Styrelse (reviderat vid årsmötet 2017)

Officerskåren väljer vid årsmöte en styrelse, som minst skall bestå av:

 • Ordförande, tillika ordförande i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
 • Vice ordförande, tillika vice ordförande i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
 • Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
 • Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
 • Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
 • Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
 • Ledamot, tillika ledamot i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa
 • Två styrelsesuppleanter, tillika suppleanter i Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör som tillika skall vara redogörare för Kongl. Wermlands Regementes enskilda kassa. Ordförande och vice ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år. Suppleanter väljs för ett år. Styrelsen väljs, om möjligt, så att ej mer än hälften av styrelsemedlemmarna byts vid samma tillfälle

 

§ 5 Styrelsens uppgifter

Handhar Officerskårens angelägenheter.

Förvaltar Officerskårens tillhörande kapital och ägodelar.(reviderat vid årsmötet 2017)

Svarar för kontakten med Värmlands Regementes traditionsbärare.

Handhar Officerskårens egendom och tillgångar.

Ansvarar för inventarieförteckning. Ansvarar för aktuell medlemsmatrikel (inklusive historik) upprättas.

Planerar och genomför Officerskårens aktiviteter.

 

§ 6 Verksamhetsår
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår, såväl för Officerskåren som för den enskilda kassan. Styrelsen är dock ansvarig för verksamheten intill dess att årsmötet utsett ny styrelse.

§ 7 Sammanträden
Årsmöte Officerskåren håller årsmöte årligen före maj månads utgång. Vid årsmötet skall bl. a förekomma:

 • Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
 • Mötets stadgeenliga utlysande och godkännande av dagordning
 • Styrelsens årsberättelse (även avseende Enskilda Kassan)
 • Revisionsberättelse (även avseende Enskilda Kassan)
 • Fråga om ansvarsfrihet (även avseende Enskilda Kassan)
 • Propositioner
 • Motioner
 • Styrelsens förslag till kommande verksamhet
 • Fastställande av inkomst- och utgiftsstat, samt års- och inträdesavgifter.
 • Riktlinjer för förvaltningen av Enskilda Kassan
 • Val av funktionärer
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor

Extra möte
Extra möte avhålls enligt ordförandes bestämmande eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna eller föreningsmedlemmarna så begär.

Kallelse m.m.

Kallelse och dagordning till årsmöte eller extra möte kungörs på Officerskårens hemsida senast 30 dagar i förväg. Vid årsmötet föreslår valberedningen mötesordförande.(reviderat vid årsmötet 2017)

Motioner
Motion skall vara skriftlig och inlämnas till styrelsens ordförande senast 30 dagar före årsmöte. Motion skall behandlas av styrelsen, varefter den tillsammans med yttrande överlämnas till årsmötet.

Styrelsemöten
Officerskårens styrelse håller styrelsemöte enligt ordförandens bestämmelser. Härutöver hålls styrelsemöte om minst hälften av styrelsemedlemmarna så önskar.

§ 8 Beslutsmässighet (reviderat vid årsmötet 2017)

Årsmötet är beslutmässigt då det är behörigt utlyst.

Medlem får med fullmakt representera högst två övriga, ej närvarande, medlemmar.

Vid stadgeändring och vid beslut om Officerskårens upplösande fodras en majoritet av minst två tredjedelar av på årsmötet närvarande medlemmars angivna röster inklusive fullmakter.

Beslut om Officerskårens upplösande skall fattas av två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte, till vilket även skriftlig kallelse utsänds. Omröstning angående Officerskårens upplösande må genomföras skriftligen.

Vid ärendens avgörande i övrigt må öppen omröstning med enkel röstövervikt användas, därest icke sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, utom vid val av funktionärer, då lotten avgör.

Styrelsemedlemmar får ej delta i val av revisorer och revisorsuppleanter.


§ 9 Protokoll
Protokoll fört vid årsmöte eller extra möte skall inom fyra veckor justeras av ordföranden och de vid mötet valda justeringsmännen och publiceras på hemsidan. Protokoll förvaras av sekreteraren.

§ 10 Valberedning
Vid årsmötet väljs en valberedning om tre ledamöter och en suppleant för en tid av ett år. Före årsmötet skall val enligt § 4 och § 7 förberedas av valberedningen.

§ 11 Revision(reviderat vid årsmötet 2017)

Vid årsmötet väljs två (2) revisorer och en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. Det åligger revisorerna att granska Officerskårens samt Enskilda kassan med tillhörande fonders räkenskaper med verifikationer samt värde- och säkerhetshandlingaroch avge berättelse med yttrande angående ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 12 Representation
Officerskårens representation sker i huvudsak i samband med fester och uppvaktningar.

§ 13 Uppvaktningar
Officerskåren uppvaktar medlemmar som fyller 60 år med miniatyrfana. Härutöver må uppvaktningar ske enligt beslut av styrelsen i varje särskilt fall.

§ 14 Middagar och Samkväm
Officerskårens aktiviteter framgår av den årliga verksamhetsplanen. Högtidsmiddag, Lillejul eller andra aktiviteter anordnas enligt årsmötets beslut. Officerskåren stödjer Värmlands regementes kamratförening, traditionsverksamhet etc. enl. verksamhetsplanen.

§ 15 Officerskårens upplösande
När officerskårens verksamhet inte längre uppfyller målet med kårens syfte, skall styrelsen föreslå kårens upplösande.

 • Om Officerskåren upplöses skall följande principiella inriktning gälla: Kårens tillgångar fonderas i stiftelseform. (“Stiftelsen Värmlands Regementes minnesfond”).
 • Stiftelsens avkastning skall i huvudsak användas för vården av regementets minne och för att stödja välgörande ändamål.
 • Möjligheten att utdela stipendier skall även övervägas.