Aktuellt

 • Inbjudan till årsmöte 2018

  2018-03-08

  Årsmötet i Officerskåren hålls den 19 april 2018 på Brigadmuseum och mötet startar klockan 18:00.

  Enligt god tradition bjuds det på ärtsoppa, pannkaka och punch.

  Anmälan till mötet senast den 6 april till Reine via mail reine@attendel.se eller telefon 076-822 00 95

  Mer information finner du i kallelsen (pdf 50KB).

  Glöm inte bort att betala medlemsavgiften för 2018 om du inte redan har gjort det.

  Välkomna!

  / Styrelsen

 • Resan 2018

  2018-01-04

  Här kan du Ladda ner programmet.pdf

 • Inbjudan till LilleJul 2017

  2017-11-22

  I år firar vi LilleJul på Odd Fellow, precis som vanligt.

  Vi samlas lördagen den 16:e decempber från klockan 18:00 då baren öppnar. Julbordet serveras klockan 19:00.

  Mer information hittar du i inbjudan (pdf).

  Välkomna hälsar Styrelsen och Vargbataljonen.

 • FN-dagen 2017

  2017-10-21

  FN-dagen 2017
  Bilden från tjänstgöring i Libanon 1991-1992.

  På tisdag den 24 oktober är det FN-dagen. Dagen genomförs i samarbete mellan Brigadmuseum och Fredsbaskrarna.

  Program och mer information hittar du på Brigadmuseums webbplats.

  / Styrelsen

 • LilleJul 2017 närmar sig

  2017-10-15

  LilleJul 2017

  Här kommer lite information om årets LilleJul. Mer information läggs upp efterhand.

  Tid: 2017-12-16, tid meddelas senare.
  Pris: 400 sek inklusive medlemsavgift för 2018.

  En personlig inbjudan kommer via mail.

  Var beredd, tomten ser dig.

  Hälsningar styrelsen.

 • Ingvar Klang har lämnat oss

  2017-08-21

  Under inledningen av sin karriär tjänstgjorde Ingvar  vid regementet som chef för olika plutoner och avdelningar, bland andra som chef för stabsskolan på 2.kompaniet. Tidigt beslutade sig Ingvar för att göra karriär och genomförde Militärhögskolans högre stabskurs. Därefter följde ett antal år på olika befattningar i Högkvarteret. Ingvar var Värmlandsinfanterist i själ och hjärta vilket gjorde att han sökte sig tillbaka till regementet först som kompanichef och senare efter befordran till överstelöjtnant som GU- bataljonschef. Ingvar Klang befordrades till överste och chef för Värmlandsbrigaden 1988. Därmed uppfylldes ett av Ingvars viktigaste mål här i livet. Som nyutnämnd brigadchef lät Ingvar tillverka en brigadfana utan att invänta heraldikernas synpunkter på dess utformning, vilket var kännetecknande för hans förmåga att fatta beslut. Ingvars stående order till sina DUC var enkel "om du inte vet vad du ska göra - anfall!".


  Brigadchefen Ingvar Klang som vi minns honom.

  En av Ingvars många betydelsefulla insatser var att verka för att brigaderna skulle kaderorganiseras och att brigadchefen skulle få det totala ansvaret för brigadens utveckling. Ett ansvar som skulle omfatta hela brigadens utbildning, rekrytering och utbildning av all personal, materielens krigsduglighet i mobiliseringsförråden samt ett totalansvar för ekonomin, en naturlig utveckling för att skärpa krigsdugligheten och beredskapen. Om kaderorganiseringens nödvändighet råder delade meningar men den understöddes med full kraft av Ingvar och infördes 1994 efter beslut av dåvarande arméchefen Åke Sagrén.  

  Ingvar Klang var en mycket närvarande och kraftfull person och alla vi som tjänstgjort tillsammans med honom har personliga upplevelser och minnen av en officer som tillämpade ett tydligt ledarskap. Ibland kanske lite väl tydligt? Behöver bara nämna företeelser som "Styrka blixten" som gav upphov till otaliga skrönor och förstärkningen av Karolinens bevakning i samband med Kuwaitkriget som innebar att inte ens de som arbetade i byggnaden kom in.

  Mitt första minne av Ingvar är från en bataljonsövning hösten 1971. Som värnpliktig plutonchef blev jag lätt påkörd av en 9033 i backen vid Marieberg, med adjutanten på andra bataljonen Ingvar Klang i framsätet. Ingvar öppnade fönstret och vrålade "Hur gick det" med sedvanlig röststyrka! Jag svarade tufft att det krävs mer än så för att skada en plutonchef. Ingen kunde väl då ana att vi båda skulle bli chefer för Värmlandsbrigaden! 

  Det går inte att teckna minnet av Ingvar utan att komma in på våra lillejular. Självklart är en officer med Ingvars personlighet och tydliga närvaro tacksam att personifiera. Det var inte alltid som kvällens skådespel föll i god jord men att inte blivit omnämnd skulle varit värre, det senare skulle nog uppfattats som en förolämpning.  

  Efter sin pensionering från det militära livet ägnade sig Ingvar med full energi åt ett stort antal aktiviteter. Ingvar var en av initiativtagarna till bildandet av föreningen bakom Brigadmuseum och var dess ordförande under museets uppbyggnadsfas. Jag hade förmånen att tillsammans med Ingvar och ett stort antal medarbetare, såväl civila som officerare, leda arbetet med uppbyggnaden av Brigadmuseum. I sammanhanget var Ingvars nätverk av stor betydelse för att de avgörande politiska besluten kunde fattas. 

  Ingvar hade mer att ge när han drabbades av sjukdomen som sakta men säkert tog krafterna från honom och som ledde till en alltför tidig bortgång.  Vi har förlorat en kamrat och Värmlandsinfanterist som vi alla har bestående minnen av och som förblir levande i våra sinnen.  

  Tack Ingvar 

  För kamraterna i Värmlands regementes officerskår 

  Björn Tomtlund

 • Reseberättelse från Polenresan 2016

  2017-07-05

  Styrelsen har skrivit ihop en reseberättelse som du hittar under länken

 • Uppdatering av hemsidan efter årsmötet

  2017-05-03

 • STYRELSENS FÖRSLAG TILL GENOMFÖRANDE AV EN RESA I SLUTET AV JUNI 2018

  2017-05-03

  Officerskårens styrelse föreslår att föreningen genomför en resa till Baltikum och norra Polen med slaget vid Düna 1701 och om möjligt besök i Kaliningrad som höjdpunkter. Resan skall till del finansieras med medel från enskilda kassan. Styrelsen föreslår att resan totalt understöds med maximalt 50 000 kronor fördelat på högst 2 000 kronor per deltagare. Finansieringen utformas så att deltagarna betalar huvuddelen av resans kostnad.

 • VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016

  2017-05-03

  Officerskåren

  Verksamhetsplanen innehöll årsmöte, officerskårens resa till Polen och lillejul.

  Styrelsen har genomfört sex protokollförda möten.

  Årsmötet genomfördes under sedvanliga former på Brigadmuseum.

  Den 29 juni påbörjades resan till Polen. Efter månader av planering, ett flertal kontakter med resebyrån och en rekognoseringsresa under 2015 så var det äntligen dags för officerskårens femte utlandsresa. Det var 49 förväntansfulla medlemmar som möte upp under dagen. Huvuddelen av resenärerna klev på i Karlstad, några anslöt i Kil och någon anslöt i Arvika. En viktig programpunkt under resan var att hedra våra kamrater som deltagit i slaget vid Kliszów år 1702. Resan inleddes i Warszawa och avslutades i Krakow. En vecka senare var officerskåren åter på svensk mark. En reserapport sammanställs och kommer att utsändas till resans deltagare. Planering för ny resa under 2018 har påbörjats.

  Lillejul genomfördes den 17 december med 49 deltagare. Hemvärnsbataljonen stod för värdskapet. Vi träffades i Odd Fellows lokaler och bjöds på en lurig tipspromenad som avslöjade våra begränsade kunskaper om hemvärnet. Intet öga eller strupe var torr! Som alltid bjöd vår "klubbmästare" Nils-Erik till ett julbord där inget saknades! Lillejul bildade en bra slutvinjett på året, stämningen var hög och alla såg fram mot kommande lillejular. Nästa gång är det åter Vargarna som håller i taktpinnen.

  Hemsidan har varit något inaktiv under 2016, bättring utlovas. Styrelsen rekommenderar medlemmarna att besöka hemsidan med tätare intervaller. Huvuddelen av officerskårens information delges numer på hemsidan.

  Officerskårens kvarvarande samlingar och ägodelar förvaras som tidigare i låst utrymme i Svinbäcksberget. Några av chefsporträtten, den stora Bror Lind tavlan med Trossnäsmotiv, två mindre Bror Lind tavlor, kvarvarande delar av officerskårens/museiföreningens bibliotek, vissa möbler och prissamlingen samt en del möbler har deponerats i Brigadmuseums lokaler. Ägodelarna i Svinbäcksberget omfattar nu i huvudsak kvarvarande regementschefsporträtt, den stora O W Nilssons tavla ”gata i Trossnäs” (hänger nu i hemvärnsgårdens lektionssal) och några möbler. Officerskårens två örnar finns nu deponerade i Brigadmuseums lokaler. Arbete har påbörjats som syftar till att undersöka möjligheterna att avyttra fler av kårens ägodelar då framtida förvaringssvårigheter kan förutses. Medlemmarnas uppfattning i frågan har inhämtats genom en enkel enkätundersökning. Frågan är dock kontroversiell då föremålens ägarskap inte är helt tydlig, blanda annat har huvuddelen av biblioteket redan i samband med regementets flyttning till Kristinehamn överförts till den dåvarande museiföreningen. En utredning med representanter från officerskåren och museiföreningen har genomförts och bifogas som en bilaga till årsmötesprotokollet.

  Antalet betalande medlemmar var 124 den 31 december 2016.

  Enskilda kassan

  Styrelsen ansvarar för den enskilda kassan enligt dess stadgar. Kassan förvaltas dock av en direktion, bestående av en ordförande, två ledamöter och en redogörare.

  Styrelsen framför sitt tack till alla som under perioden medverkat i kårens aktiviteter.

  Styrelsen

 • Officerskårens årsmöte flyttat !!!

  2017-03-16

 • Kallelse till årsmöte i Värmlands regementes officerskår 2017

  2017-03-01

  Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10 mars. Det går bra att maila till jan.hage@telia.com 

  Fullmakter tas med, mötesdeltagare får representera max 2 medlemmar.

   I samband med årsmötet bjuds på ärtsoppa, pannkaka, punsch 

  ”Subbebaren är öppen”. 

  Anmälan görs senast den 1 april till reine@attendel.se eller till Reine Axelsson, 076-822 00 95

  Vi behöver din anmälan för matbeställningen.

   

  Årsmötet kommer bland annat behandla

  * Årsaktiviteter 2017

  * Försäljning av ägodelar

  * Resa 2018

  För mera information gå in på vår hemsida  www.offkaren.com 

  Dagordningen kommer att finnas på hemsidan under veckan 12.

  Glöm ej att betala medlemsavgiften för 2017, du som ännu inte gjort detta

 • Förslag till dagordning för årsmöte i Värmlands Regementes Officerskår

  2017-03-01

  § 1 Mötets öppnande

  § 2 Val av ordförande att leda mötet

  § 3 Val av mötessekreterare

  § 4 Val av två justeringsmän att jämte ordförande  justera protokollet

  § 5 Mötets behöriga utlysande

  § 6 Godkännande av fullmakter, mötets beslutmässighet

  § 7 Godkännande av dagordning

  § 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016

  § 9 Balans- och resultaträkning

  § 10 Revisorernas berättelse

  § 11 Enskilda kassans redovisning för 2016

  § 12 Revisorernas berättelse avseende EK

  § 13 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

  § 14 Styrelsens förslag

  * Årsaktivitet 2017

  * Budget 2017

  * Årsavgift 2018

  * Resa 2018

  * Redovisning av Officerskårens ägodelar

  * Sammanslagning av officerskårens kassor

  § 15 Motioner

  § 16 Val av styrelse

  § 17 Val av valberedning

  § 18 Övriga frågor

  § 19 Mötets avslutande

 • Nu är det dags för Lillejul 2016

  2016-11-15

  I stora drag ser det ut på följande sätt den 17 december:

  17:00, baren öppnar.
  18:00, samling och påhitt.
  19:00 middagen börjar.

  Plats: Odd Fellow Rosenbadsgatan 1, Karlstad

  Reine kommer att skicka ut en inbjudan till kårens medlemmar någon gång under v 46.

  Kostnad: enligt personlig inbjudan.(250 kr + medlemsavgift)

  Inbetalning via bankgiro: 5266-8332 (skriv ”Lillejul 2016”)

  OSA senast fredagen 9/12,

  Anmälan är bindande! Anmälan sker via e-post till: reine@attendel.se

   

  Varmt Välkomna

 • Livgardets dragonmmusikkår

  2016-09-13

  Livgardets Dragonmusikkår är en av Försvarsmaktens tre professionella musikkårer och kan räkna sina anor till 1500-talet när Gustav Vasas ryttarförband sattes upp. Livgardets Dragonmusikkår är unik då det är en av få beridna musikkårer i världen. Musikkåren rider i täten för den beridna vaktparaden genom Stockholm till Kungliga slottet och paraden ses som en av Sveriges största turistattraktioner. Dragonmusikkåren kommer att rida parad genom Karlstad och avsluta med ett figurativt musikprogram på Stora torget kl. 13:00. Dirigent: David Björkman, konferencier: Eugen Qvarnström.

  Kl. 18.00 Sittande konsert på Karlstad CCC

  Datum18 september 2016

  Tid13:00

  Ort Karlstad

  Plats Stora Torget

   Livgardets_dragoner.jpg

 • Höstens föreläsningar på Brigadmuseum

  2016-09-13

  Höstens program:

  Entreprenörens resa

  Äventyraren, trädgårdsmästaren, innovatören och entreprenören Vesa Kalenius ger oss sin berättelse om resan från idé till mål.

  21 september

   

  Agent 007 i verkligheten

  Fräna bilar och hemligstämplade dokument, vad gör en försvarsattache egentligen? Föreläser gör Björn Tomtlund, överste och f.d. försvarsattache.

  19 oktober

   

  Teambuilding och ledarskap

  Nå dina mål tillsammans med teamet, Roger Pettersson från Resultima lär dig hur.

  9 november

   

  Palmeutredningen inifrån 

  Chefen för Palmeutredningen, Stig Edqvist, berättar om sökandet efter mördaren.

  20 november

  OBS: Frukosten börjar kl. 9.30, föreläsningen kl. 10.15. (20 november är en söndag och vi vill ju inte dra upp er i ottan mitt i helgen)

   

  72 timmar - är du förberedd?

  En snabbkurs i hur du förbereder dig inför en eventuell kris. Civilförsvarsförbundet och Medborgarskolan arrangerar tillsammans denna snabbkurs i krishantering. Psst, gratisföreläsning!

  23 november

   

 • Värmlandsbataljonen går högvakt

  2016-09-13

  På fredagen sker pågången med personal från Värmlandsbataljonen. Vakthavande major är Lars Gustavsson och vaktchef är Johan Roxenstål. Eftersom Värmlandsbataljonen är tratitionsbevarare för värmlandsregemente så genomförs högvakten med regementetsfana. Fanförare är Lars-Erik Sundin. Det är första på många år som hemvärnet i Värmland har fått äran att gå högvakt. Vakten på drottningholmsslott bemanas av personal från livregementes husarer (K3).

 • Information inför resan till Polen

  2016-06-17

   

  Passet eller EU-legitimation (Nationellt ID kort av europeisk standard).

  Under perioden 4/7 - 2/8 kommer det att genomföras gränskontroller för resande i Polen. Orsaken är årets NATO toppmöte i Warszawa samt att Påven kommer att besöka Polen under den här perioden.

   

  Flygbiljetter och övriga resehandlingar

  Flygbiljetterna kommer Reine att hämta ut på resebyrån under nästa vecka tillsammans med voucher till hotell mm. Ni kommer få era biljetter i samband med att ni kliver på Bussen.

   

  Resekassa

  Passa på att växla lite zloty hemma i Sverige, det går självklart bra att handla med kort och ta ut pengar i automater i Polen.

   

  Busstider

  10:00 avmarsch från by 51 (hemvärnsgården i Karlstad)

  Ca10:20 järnvägsstationen i Kil

  11:00 från parkeringsplatsen vid Tasserud staken i Arvika

   

  Packning

  Ni har möjlighet att ha en resväska med 20 kg samt ett handbagage på 10 kg med er på resan.

   

  Tullregler

  När vi nu flyger mellan Norge och Polen så är det begränsningar i hur mycket alkohol som får medföras på planet hem!!! Det är inte samma generösa regler som om vi skulle flyga mellan två eu länder. Mer information hittar du på flygplatsen.

   
 • Nu är kalenden uppdaterad

  2016-04-29

  Passa på att gå in i kalenden och uppdatera dig.

   

  Styrelsen

 • Styrelsen 2016-17

  2016-04-29

  Under rubriken "om officerskåren" hittar du information om vilka som sitter i styrelsen och vilka roller de har.

  Styrelsen

 • Föredrag på Brigadmuseum

  2016-04-29

  Mer information hittar du på brigadmuseums hemsida brigadmuseum.se

 • Hans-Olov Paulsson har avlidit

  2016-03-08

  Officerskårens styrelse informerar härmed att vår kamrat Hans-Olov Paulsson avled den 2 mars efter en tids sjukdom. Hans-Olov blev 59 år och tjänstgjorde vid sin bortgång alltjämt Försvarsmakten och var bosatt i Avesta.

 • OBS! NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTET (NYTT DATUM DEN 14 APRIL)

  2016-02-26

 • Årsmöte 2016

  2016-02-22

  För att komma till inbjudan kliclar du på länken.

  Varmt välkommna

 • Dagordning till årsmötet 7 april

  2016-02-19

  Glöm inte att skicka in eventuella motioner till styrelsen. Dagordningen hittar du under länken.

 • Inbjudan till Lillejul

  2015-12-08

  För att komma till inbjudan klicka på länken. Glöm inte att rösta på vem som skall få årets ros.

 • FN dagen på Brigadmuseum den 24 oktober

  2015-10-18

 • Försäljning av böcker

  2015-10-14

  Brigadmuseum har fått Officerskårens uppdrag att avyttra delar av kårens bibliotek. Försäljningen kommer att genomföras i olika omgångar. De olika försäljningsomgångarnas innehåll kommer att presenteras för officerskårens medlemmar ca två veckor före försäljning till andra intressenter.

  De böcker som utgallrats är antingen dubbletter eller böcker med begränsat militärhistoriskt värde. Priset per bok, oavsett format och eventuellt värde, är satt till 20 kronor. Samlingsutgåvor delas ej, priset blir då 20 kronor x antalet böcker i utgåvan.

  Inköp kan ske vid besök på museet alternativt kan böcker reserveras via E-post till: bjorn.tomtlund@brigadmuseum.se. Böckerna hämtas och betalas kontant på Brigadmuseum.

  Böcker kan reserveras under maximalt två veckor.

  Ladda ner bokförteckningen här (pdf 249KB)!

 • Vem skall få rosen 2015?

  2015-10-11

  Styrelsen vill få in ditt förslag till vem som skall tilldelas rosen på LilleJul 2015. Inskickade förslag sammanställs med styrelsens och en nominerad väljs ut att få rosen. Du kan givetvis nominera flera kandidater ur officerskårens medlemmar.

  Du skickar in nomineringarna här.

 • Nu drar det ihop sig till LilleJul 2015

  2015-10-08

  Under kvällens styrelsemöte på Brigadmuseum var Bert-Ola med som representant för Vargbataljonens partyavdelning.

  Ett antal riktlinjer drogs upp och vargarna kommer att kallas till möte för att sätta tänderna i planeringen av årets upplaga av LilleJul.

  I stora drag ser det ut på följande sätt den 19 december:

  17:00, baren öppnar.
  18:00, samling och påhitt.
  19:00 middagen börjar.

  Reine kommer att skicka ut en inbjudan till kårens medlemmar någon gång i början av november. Mer information om LilleJul läggs upp på webben efterhand.

 • AFF Värmlands föreläsning om Ryskt militärt tänkande den 28 oktober

  2015-10-05

  Ryskt militärt tänkande

  Allmänna Försvarsföreningen Värmland,  i samarbete med Försvarsutbildarna Värmland, bjuder in till en öppen föreläsning med fil dr Peter A. Mattsson, forskare och universitetslektor vid Försvarshögskolan. Peter A. Mattson leder sedan 2011 forskningsprojektet ”Rysk förmågeutveckling 2020/2030” och är specialiserad på rysk modern krigföring och psykologisk krigföring (PSYOPS). Forskningsgruppen har studerat hur den ryska krigsmakten reformerats och anpassats efter nya koncept sedan invasionen av Georgien 2008. Dessa koncept har utvecklats ur studier av moderna krig från perioden 1973-2014.

  – Vi kan se hur denna nya krigföring har börjat appliceras under den pågående Ukraina-konflikten, säger Peter A. Mattsson.

  Under föreläsningen kommer Peter A. Matsson att presentera:

  * Huvuddragen i den ryska militärdoktrinen från december 2014.

  * Rysslands nationella ledningscentrum.

  * Den 6:e generationens krigföring (1995-2005).

  * Den nya generationens krigföring ut (2013-).

  * Ryska strategiska och operativa förmågor.

   

  Tid: Onsdagen 28 oktober 2015, kl. 19.00.

  Plats:  Karlstad kommuns sessionssal, Bibliotekshuset.

   

  Hjärtligt välkomna!

 • Preliminärt program för resa till Polen 2016

  2015-08-03

  Resan genomförs vid samma tidpunkt som tidigare resor ,nämligen veckan efter midsommar. Avresa onsdag 29 juni+- en dag veckan efter midsommarhelgen 2016, resans längd blir sju dagar med sex övernattningar.

  För att läsa hela programet klicka på länken

 • Glad Midsommar

  2015-06-18

 • 42 anmälda till Polenresan 2016

  2015-06-16

 • Inbjudan till Officerskårens årsmöte 2015

  2015-03-10

  Den 16 april är det dags för årsmöte. Mötet börjar klockan 18.00 i Brigadmuseums lokaler. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 19 mars.

  I samband med årsmötet bjuds på ärtsoppa med tillbehör.

  Ladda ner inbjudan (pdf, 36KB).

 • 200 år av krig - 200 år av fred

  2015-03-10

  Miniutställning 2015

  Brigadmuseum är nu en verklighet och en naturlig samlingsplats för officerskårens medlemmar. Officerskårens ”finaste” ägodelar kommer att visas i en mindre utställning om Värmlands regemente, ”200 år av krig – 200 år av fred” under våren 2015.

  Under årsmötet kommer kårens medlemmar att få en exklusiv titt på miniutställningen med start klockan 17.00. Det finns också möjlighet att se utställningen efter årsmötet för er som inte hinner innan.

  Miniutställning 2015

 • Rusning till Hemvärnet som ett resultat av rysskräcken?

  2015-03-09

  Bengt Fransson i radio P4 Värmland
  Foto: Hedvig Nilsson

  Överstelöjtnant Bengt Fransson är chef för hemvärnet i Örebro-Värmland och han blev i höstas intervjuvad av radio P4 i Värmland. Här kan du läsa lite mer samt lyssna på programmet.

  Till P4 Värmland

 • Nytt datum för årsmötet 2015 är den 16 april

  2015-01-22

 • Reseberättelse från finskaviken runt

  2014-11-11

  Bilderna och det material som vår guide använd under resan kommer inom kort att skickas hem till alla resenärer. Det kommer att komma i form av en cd skiva. Men nu finns det möjlighet att läsa berättelsen klicka här.

   

  Ett begränsat antal cd skivor kommer att finnas till försäljning under årets lillejul.

 • Det drar ihop sig till LilleJul

  2014-11-11

  LilleJul 2014

  Det är nu inte långt borta till årets tillställning i Officerskåren. Förberedelserna är i full gång och det kommer säkerligen att bli en minst lika rolig kväll som tidigare.

  Boka in lördagen den 20 december i kalendern. Inbjudan kommer via mail så säkerställ att Reine har din aktuella e-postadress.

  Vi syns den 20 december.

 • Att bevaka HMS Karlstad

  2014-09-11

  Här kan du ta del av 1:e Sg Henrik C ur 191. Insatskompaniet:s berättelse om uppdraget att bevaka HMS Karlstad vid besöket i Karlstad tidigare i vintras.

  Här hittar du berättelsen.

 • Vi vill få in bilder från Finska Viken Runt

  2014-09-09

  Styrelsen jobbar med en reseberättelse och behöver få in bildmaterial till den CD som skall sammanställas. Vi vill därför få in bra bilder från de som var med och fotograferade under resan.

  Bilderna lämnas (på USB eller CD), mailas eller sprendas till Björn Tomtlund på Brigadmuseet.

  Vi behöver ha era bilder senast onsdag den 1 oktober.

 • Finska viken runt, uppdaterat program

  2014-06-12

  Nu finns det ett uppdaterat program för resan runt Finska viken.

  Ladda ner programmet.

 • Fartygschefen orienterar

  2014-05-11

  HMS Karlstad

  Vi avslutade året 2013 på det bästa tänkbara sätt, med besök i ”hemstaden”. Jag hade sedan jag mönstrade på som fartygschef (FC) verkat för att ett besök till Karlstad är ett måste. Jag har väl inte riktigt trott att jag som FC skulle få uppleva det men tack vare att ett antal omständigheter och positiva krafter kunde samverka lyckades vi kombinera provturer på västkusten med ett besök!

  Då det var osäkert in i det sista om det skulle bli av var vi tvungna att hålla kretsen av invigda till ett minimum och informera på bredare front i ett sent skede. Det var fantastiskt roligt att få uppleva det intresse och engagemang Hemvärnets Örebro och Värmlandsgrupp, Flottans Män Karlstad, Karlstad kommun, Värmlands länsstyrelse, Värmlands regementes officerskår, Karlstadsborna med flera visade under den första helgen i december. Under helgen passerade ca 1000 Värmlänningar fartyget vilket är ett fantastiskt resultat med tanke på att vi informerade i ett sent skede. Det enda som grämer mig var att vi inte hade fått foldern: ”Marinens utveckling” att dela ut, här finns en länk för den som vill förkovra sig.

  Att vara sjöofficer är ett omväxlande jobb: under fredagen hade jag en möjlighet att träffa den lokala pressen för att senare på kvällen genomföra en VIP-visning med cocktailbjudning. På lördagen hjälpte jag till att blåsa upp ballonger och fixa inför den allmänna visningen. På eftermiddagen fick jag möjlighet att gå på hockeyderby: FÄRJESTAD (vinst mot Örebro), att avsluta matchbesöket med att få vara med nere på isen för att dela ut supporterklubbens pris till bäste spelare är stort!

  Kvällen avslutades med en gemensam mässmiddag varefter flera ur besättningen passade på att bekanta sig med Karlstad ”by night”. På söndagen visade vi herrar och några damer från Flottans Män, rikets modernaste stridsfartyg. Det var en mycket stolt och glad FC som gick runt i fartyget under helgen och såg hur besättningen med entusiasm visade upp HMS Karlstad för alltifrån femåringar som aldrig sett ett örlogsfartyg till väderbitna Flottans Män.

  Jag tror att det är viktigt att försvarsupplysning sker på fler sätt än genom information på hemsidor och via opinionsbildning på bloggar eller traditionell media. Ibland måste Svea rikes befolkning få en möjlighet att känna och klämma på grejorna! På måndagen kastade vi loss för att genomföra vissa prov med JAS 39 Gripen från F7 på Vänern. Under måndagskvällen slussade vi ner för att ombasera mot örlogshamnen i Karlskrona. Ett resultat av besöket är att HMS Karlstad numera håller rekordet för den Visbykorvett som varit högst, nämligen 44 möh.

  December månad innebar att vi slutförde de sista provturerna och att vi kunde avsluta HMS Karlstads provkampanj. Proverna har varit lyckade och Karlstad har fått möjlighet att provtrycka och verifiera flera för Visbyklassen viktiga system. Det har varit både roligt och utmanande för besättningen under 2013. Vi var till sjöss mer än 50 % av tillgänglig tid, vilket är en mycket bra siffra!

  Den 17 december hade vi en överlämningsceremoni ombord där jag hade möjlighet att tacka personalen från Provturskommandot, FMV personal i Visbyprojektet men framförallt egen besättning för deras insatser under året. Jag passade även på att gör anmälan till Chefen 3. Sjöstridsflottiljen, Kommendör Magnus Jönsson: ”Chefen FF OA , HMS Karlstad klar att lösa uppgift inom Försvarsmakten”.

  Besättningen gick på en välförtjänt ledighet över jul och nyår. Vi bytte en del personal så det var en del nya ansikten som mötte upp i början på januari. Det innebär att vi påbörjade en Tjänstgörings utbildning (TjUt) så att de nya besättningsmedlemmarna lär sig sitt fartyg.

  Utbildningen består av både teori och flera praktiska moment och är obligatorisk för all personal som skall tjänstgöra ombord. Under denna period genomförde vi årsöversyn vilket innebär att exempelvis våra Gasturbiner plockas isär och gås igenom. Ett avancerat fartyg består av många delsystem och även om besättningen genomför underhåll och nyttjar systemen dagligdags behöver vi stöd av kvalificerad underhållspersonal för att årligen se över systemen för att säkerställa att vi kan få ut full effekt av dem.

  Under översynen passar vi ofta på att skicka delar av besättningen på utbildning för att möjliggöra kompetensutveckling. Dessutom måste ett antal obligatoriska utbildningar genomföras, för att få rationalitet i detta försöker vi koordinera utbildningstillfällena med andra fartyg inom flottiljen.

  Tredje sjöstridsflottiljen under året vidareutvecklat en modifierad fartygsutbildning. Det har inneburit att vi genomfört ett par dagars övningar till kaj där vi kopplat ihop fartygen med simulatorer. Vi har spelat in händelser och hot vilket sedan fått en påverkan på fartyget. Exempelvis har fientliga ytstridsfartyg skjutit sjömålsrobot mot fartygen. Dessa robotar har vi sedan försökt att bekämpa men för att ”inre strids-” organisationen skall få övning har vi blivit träffade med skador på fartyget som följd. Dessa skador har förberetts av ”blågula” som satt igång rökmaskiner, stängt av vissa system och placerat ut exempelvis kablage som är skadade och därför måste repareras innan vi återfår funktionalitet i ”utslagna” system. Följden blir att skyddstjänsten ombord får agera så nära verkligheten som möjligt. Dessutom följer de ”blågula” med och noterar hur besättningen löser sina uppgifter och hur vi tacklar problem.

  Det är lärorikt att få feedback från kollegor både på vad vi är duktiga på men framförallt vad vi måste utveckla. Det känns skönt som FC att få ett kvitto på besättningens utbildningsståndpunkt och att få klart för sig var bristerna finns så att vi kan lägga utbildningsresurser på rätt ställen. Denna utbildning ligger till grund för hur övningarna till sjöss läggs upp. Även om man kan komma längre med förberedelser på detta sätt så ersätter det aldrig tid till sjöss!

  HMS Karlstad har med övriga fartyg i flottiljen genomfört ett par övningsperioder: vecka 12 och 13 utanför Blekingekusten, vecka 14 i Gotska sjön och vid Orrbasen för att avsluta vecka 15 i Hanöbukten och längs Blekingekusten. Vi har hunnit med att genomföra artilleriskjutningar mot luft- och sjömål, bedrivit ubåtsjakt mot ubåt och ubåtsjaktmål, ytstridsövningar mot andra korvetter både som ensamt fartyg men också inom förband. Navigationsövningar i Blekinge och St Annas skärgård och RAS (Replenishment At Sea) vilket innebär att man tankar från ett annat fartyg till sjöss.

  HMS Karlstad under RAS moment

  Foto: Försvarsmakten. HMS Karlstad under RAS moment

  Utöver det har vi övat brand, grundstötning, stridsskador och reparationer, sjösatt FRB (Fast Rescue Boat) för att transportera personal och för att öva man överbord. Kort och gott, vi har hunnit öva nästan allt. Det är glädjande att vi har nått goda resultat under denna första övningsperiod vilket gör att jag med tillförsikt ser fram emot 2014. För HMS Karlstads del planerar vi att deltaga i tre större övningar, en innan sommaren, en under tidig höst för att genomföra den sista under senhösten. Utöver det kommer vi att under året bedriva verksamhet både i form av övningar men även övervakning av svenskt territorialhav och svenska intressen till sjöss.

  Jag återkommer under hösten med en uppdatering av vad som hänt ombord HMS Karlstad.

  Fair winds and following seas!

  Johan Spåhl
  Fartygschef
  HMS Karlstad

 • Kalendern är laddad för 2014-2015

  2014-04-11

  Kalender 2014-2015 

  Nu är kalendern uppdaterad och fylld med aktiviteter för 2014-2015. Se till att uppdatera din egen kalender med kårens aktiviteter.

 • Årsmötet 2014, en kort rapport

  2014-04-11

  Årsmöte 2014

  I god tid före mötet samlades kårens medlemmar för en stunds kortare mingel och samspråk där man fick sig en uppdatering om vad som hänt och skall hända bland medlemmarna.

  På utsatt tid startade mötet och sedan avhandlades agendan enligt gängse rutin och ordning som normalt präglar kåren och dess medlemmar. Ett antal punkter avhandlades där årets aktiviteter naturligtvis får en stor plats. Dessa hittar du på sidan Kalendern som nu är uppdaterad med verksamhetsårets aktiviteter.

  Efter genomfört möte var det traditionsenligt måltid beståendes av ärtsoppa och pankakor. För den som ville fanns det starkare drycker att njuta av till maten. Snacket kom snabbt igång och många intressanta ämnen diskuterades över en tallrik soppa eller en pannkaka.

  Kårens ordförande Björn Tomtlund passar på att tacka alla medlemmar som tog sig till mötet och önskar alla en skön sommar.

  Årsmöte 2014

  Årsmöte 2014

  Årsmöte 2014

  Årsmöte 2014

  Årsmöte 2014

  Årsmöte 2014

  Årsmöte 2014

 • Uppladdning Finska viken runt

  2014-04-02

  Abbes reseberättelse

  En spännande resa har kårens medlemmar framför sig under sommaren 2014. Vi har, som ni säkert minns, gjort några mycket bra resor tidigare. Minnen från Skottland, Ukraina och Tyskland finns inpräntade i våra minnen sedan tidigare.

  Varför inte börja uppladdningen inför "Finska viken runt" med Albert "Abbe" Langenbach reseberättelse från Tysklandsresan.

  Här nedan kommer några inspirationsbilder, det är dags att börja uppladdningen.

  Tyskland 2012

  Tyskland 2012

  Tyskland 2012

  Tyskland 2012

  Tyskland 2012

  Tyskland 2012

  Tyskland 2012

  Tyskland 2012

  Tyskland 2012

  Tyskland 2012

 • Inbjudan till årsmöte 2014

  2014-03-10

  I samband med mötet bjuds det som vanlig på ärssoppa och pannkakor.

  Glöm ej att betala medlemsavgiften för 2014

  Varmt välkomna

  Styrelsen

   

  Läs mer (pdf, 81KB)

  Obs, 2014-03-25 har vi lagt upp en reviderad version av filen. Ändringen rör tryckfelsnisse som skriver att ni skall betala in årsavgiften för 2013. Rätt år är givetvis 2014. I övrigt inga ändringar.

 • Biljardbord till salu

  2013-12-16

  Biljardbord

  Kårens biljardbord är till salu. På styrelsemötet lördagen den 14 december tog vi beslut om att erbjuda kårens medlemmar att köpa vårt biljardbord. Just nu står det i berget till ingen nytta. Till bordet ingår alla tillbehör.

  Officerskåren vill ha in ditt anbud på bordet med tillbehör senast 2014-01-31. Ditt anbud mailar du till Jan Hage, jan.hage@telia.com.

  Observera att köparen själv får ombesörja hämtning i berget.

 • Dukningsstyrka till lillejul

  2013-12-09

  Var: Odd Fellows lokaler på Rosenbadsgatan.
  När: från 15.30-17.00.

  Kåren står med dryck till vätskepausen.

  Är du intresserad ring Henrik 072-575 44 77.

 • HMS Karlstad på flott besök

  2013-12-02

  HMS Karlstad

  Efter lång väntan anlände så äntligen HMS Karlstad till sin hemstad så att officerskåren kunde överlämna Värmlands regementes standar och en minnestallrik till fartygschefen kommendörkapten Johan Spåhl.

  Officerskåren uppvaktar HMS Karlstad

  Ceremonien ägde rum den 29 novenber på HMS Karlstads brygga. Det skålades givetvis för fartyget med önskan om välgång under framtida uppdrag.

  NWT uppmärksammande också besöket och en artikel om detta hittar du på NWT:s webb.

 • Inbjudan till Lillejul 2013

  2013-11-11

  Lillejul 2013

  Nu är det dags att spänna bågen för årets Lillejul. I år är det Brigadstabscheferna som har uppgiften att ordna till så att vi får en härlig fest med sång och skratt.

  Tid: Lördagen den 14 december klockan 17.00.
  Plats: Inledningsvis Brigadmuseums lokaler (Sandbäcksgatan 31, Karlstad) därefter Odd Fellow.
  O.S.A: Via e-post senast måndagen den 9 december till Reine (reine@attendel.se).

  Program och mer detaljer hittar du i inbjudan som du laddar ner här (pdf, 38 KB).

  Välkomna önskar styrelsen och Brigadstabscheferna.

 • Inbjudan till kvällseminarie Civilt försvar och höjd beredskap

  2013-10-27

  AFF 

  Civilt försvar och höjd beredskap – Vad innebär det för Värmland?
  Den nygrundade Allmänna Försvarsföreningen Värmland som leds av landshövding Kenneth Johannson bjuder härmed in till ett kvällsseminare om civilt försvar den 29 oktober kl. 19:00.

  Bakgrunden är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag av försvarsminister Karin Enström att redovisa hur planeringen för höjd beredskap kan utvecklas. Höjd beredskap kan införas vid krig eller annan krissituation och syftar till att komplettera det militära försvaret vad avser civilt skydd och stöd till samhället. Detta gäller främst vid väpnat angrepp men även vid naturkatastrofer och liknande situationer.

  Hur kan de civila myndigheterna samverka med Försvarsmakten på ett effektivare sätt? Vilken roll behöver länsstyrelser, kommuner och landsting ha vid höjd beredskap? AFF Värmland har bjudit in MSB:s utredare Björn Körlof för att tala om hur uppdraget går samt för att belysa hur det kan påverka Värmland.

  Tid: tisdagen den 29 oktober 2013, kl. 19:00-20:30
  Plats: Länsstyrelsen, Våxnäsgatan 5, Karlstad

  Seminariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs. Eventuella frågor besvaras av Pål Jonson, sekreterare för AFF Värmland på tel: 0738-205847.

  Alla är varmt välkomna till entrén till länsstyrelsen strax innan kl. 19.00!

   

  AFF Värmland

   

  Ladda ner inbjudan här! (pdf 369 KB)

  Besök AFF:s webb »

 • Boka in den 14 december för årets Lillejul

  2013-10-24

  Inbjudan kommer att finnas på hemsidan under nästa vecka. Förhoppningsvis får vi rapporter från Lillejulsgruppen om hur arbetet med årets tillställning fortlöper.

 • I2 IF fyller 100 år

  2013-09-17

  Det hela startar lördagen den 21 september klockan 14.00 vid sommarmarkan. En inte helt okänd plats för de flesta i kåren. Presentationen av föreningens verksamhet sker av fäkt-, skidskytte/orientering- samt triathlon-sektionerna.

  Mer att läsa om detta hittar du på föreningens webb.

 • Resa 2014

  2013-09-02

  Tidsplan för att genomföra resan är i stora drag.

  Resan kommer att gå mellan den 25 juni till den 1 juli 2014.

  Med början den 9 september kommer alla medlemar att få ett informations mail som beskriver kostnader och bestämmelser runt själva resan. Den 20 oktober skall alla som vill följa med på resan ha anmält sitt deltagande samt gjort inbetalning nummer 1.

  Inbetalning nummer 2 är den sista februari och den slutligabetalningen är den sista april. Mera detaljer kommer att finnas med på informationsmailet.

 • Pubkväll den 31 augusti

  2013-08-29

  Pubkväll

  I samband med högtidlighållandet av 100-årsminnet av regementets flytt till Karlstad bjuder Officerskåren in till Pubkväll.

  Vi träffas i Brigadmuseums lokaler på Sandbäcksgatan 31 i Karlstad. Baren öppnar klockan 18.00.

  Varmt välkomna!

  Styrelsen

   

 • Hemvärnets dag

  2013-08-26

  Hemvärnets dag

  Lördagen den 31 augusti firas Hemvärnets dag i Karlstad. Passa på att bekanta dig med Värmlands hemvärnsbataljon och dess verksamhet. Visning av hemliga rum, stadsvandring och Brigadmuseum finns på agendan. Dessutom högtidlighålls 100-årsminnet av regementets flytt från Trossnäs till Karlstad.

  En fullspäckad dag utlovas. Du kan läsa mer om detta i Hemvärnets program (pdf, 1MB).

 • Trossnäs - inför 100 årsjubileet

  2013-07-27

  Trossnäs

  Ny vandringsled och en utställning för att markera att det är 100 år sedan regementet lämnade Trossnäs och flyttade in till Karlstad. Jan Bondesson och Sven-Åke Modin har varit hårt engagerade i arbetet. NWT skrev en artikel om detta den 22 juli, läs den här.

 • Nytt om Karl XII:s ryska fälttåg

  2013-07-08

  Studieförbundet Vuxenskolan sätter upp föreläsningar i diverse olika ämnen och den 10 juli är det dags för Einar Lyth att föreläsa om Karl den XII. Var utgången av slaget givet i förhand eller kunde svenskarna vunnit i Poltava? Vad betyder Poltava idag i Sverige - i västeuropa - i Ryssland? Detta och mycket mer blir det när Einar släpper loss.

  Tid: 10 juli klockan 19.00
  Plats: Södra Råda Bygdegård utanför Gullspång

  Inträde 50 SEK.

  Föreläsningen arrangeras av Södra Råda akademien. Bygdegården erbjuder kaffeservering.

  Ladda ner akademiens föreläsningsprogram (pdf, 324 KB).

 • Program för resan runt finska viken

  2013-06-28

  Sidan för resan runt finska viken ligger uppe och nu har vi lagt upp programmet för resan.

 • Kick-off för HMS Karlstad

  2013-06-28

  HMS Karlstad

  Mina herrar,

  En rapport från syd. FMV tog över HMS Karlstad den 3 juni och därmed hissade vi flagga och befälstecken. Samma dag kastade vi loss och påbörjade provturer i den Blekingska skärgården. Vi var till sjöss måndag till onsdag och hann genomföra prov/tester på våra framdrivningssystem och grundläggande säkerhetssystem.

  Efter förtöjningen på onsdagen genomförde vi vårt första lopp, detta är en tradition vi ömt vårdar, bakgrunden är att förr i tiden hade man besvär med loppor och annan ohyra, för att kunna somna tog man sig en liten sup – loppsupen, innan man gick till kojs. Detta har utvecklats till ”lopp” vilket innebär att man efter den sista förtöjningen efter övningsperioden genomför lopp. Loppet brukar bestå av en enklare matbit (exempelvis en sillmacka) till detta inmundigas en nubbe eller två och några öl. Det är ett fantastiskt sätt att debriefa sig efter genomförd verksamhet!

  På fredagen åkte delar av besättningen upp till Stockholm för att under två intensiva dygn först öva och sedan genomföra parad vid kortegen för prinsessan Madeleine och hr O´Niell under lördagen den 8 juni. Under de följande veckorna v24 – 25 – 26 har vi genomfört provturer i Blekingeområdet som berört system inom samtliga dimensioner: luft, yta och under vatten. Vi har bland annat genomfört skjutningar med artilleri, med torpeder och vårt motmedelssystem.

  Sammanfattningsvis kan jag rapportera att proverna har varit framgångsrika och att ni kan vara stolta över ”er” korvett. Fartyget är nu återställt och förutom vaktpersonal går besättningen på en välförtjänt semester. Vi återgår i tjänst i början av augusti och går till sjöss för vidare provturer under v 33.

  Det är väldigt glädjande att Karlstads kommun meddelat att man kommer skänka två stridsflaggor med kommunvapnet på, vi jobbar på att hitta ett bra tillfälle för en överlämning.

  Med hopp om att ”Sola” kommer skina över er semester!

  Marina sommarhälsningar från HMS Karlstad

  Johan Spåhl

  Fartygschef Ksd

 • Reseplaneringen för nästa resa är i gång

  2013-06-23

  Reseplaneringen för Finska Viken runt är i full gång. Offerter tas in och bearbetas. Resan är planerad att gå mellan 25 juni 2014 till 1 juli samma år och kommer att vara 7 dagar.

  Mer information, inbjudan och intresseanmälan kommer under augusti månad.

 • 100 års jubileum

  2013-06-23

  Den 31 augusti kommer det att firas att det är 100 år sedan som Värmlands Regemente marscherade in från Trossnäs till Karlstad. I samband med denna dag tänker Officerskåren avsluta med en Pubafton på Brigadmuséet för våra medlemmar.

  Mer information och inbjudan kommer i månadsskiftet juli - augusti.

 • Dagordning för årsmötet 2013

  2013-03-27

  § 1 Mötets öppnande

  § 2 Val av ordförande att leda mötet

  § 3 Val av mötessekreterare

  § 4 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

  § 5 Mötes behöriga utlysande

  § 6 Godkännande av fullmakter, mötes beslutmässighet

  § 7 Godkännande av dagordning

  § 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

  § 9 Balans- och resultaträkning

  § 10 Revisorernas berättelse

  § 11 Enskilda kassans redovisning för 2012

  § 12 Revisorernas berättelse avseende EK

  § 13 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

  § 14 Styrelsens förslag

  - Budget 2013
  - Årsaktivitet 2013
  - Årsavgift 2013
  - Resa
  - Invigningen av Infanteribrigadmuseet
  - 100 års minnet av inmarschen från Trossnäs till Karlstad

  § 15 Motioner

  § 16 Val av styrelse

  § 17 Val av valberedning

  § 18 Övriga frågor

  § 19 Mötets avslutande

 • Inbjudan till årsmöte 2013

  2013-02-18

  Nytt för i år är att vi möts i Infanteri brigadmuséets nya lokaler på sandbäcksgatan 31 i Karlstad.  Årsmötet kommer bland annat behandla,resa ”Finska viken runt”,invigning av Brigadmuséet och 100 års minnet av regementes flytt till Karlstad. I samband med mötet bjuds det som vanlig på ärssoppa och pannkakor.

  Glöm ej att betala medlemsavgiften för 2013

  Varmt välkomna

  Styrelsen

   

  Läs mer

 • Stöd Brigadmuseum köp en karolin!

  2012-12-08

  Köp en karolin

  Din Karolin, som är tillverkad av den kände tennsoldatskonstnären Holger Eriksson, kommer alltid att stå tillsammans med
  sina stridskamrater i museets monter.

  I likhet med alla museer är Brigadmuseum i behov av stöd i olika former. Du som känner att bevarandet av vårt militärhistoriska arv är betydelsefullt har nu möjlighet att stödja vårt museiprojekt genom att ”köpa” en Karolin. Ditt stöd kommer oavkortat att bidra till finansieringen av våra utställningar.

  Vill du stödja museet ombeds du att sätta in 500 kronor på Föreningen Sveriges Infanteribrigadmuseum i Värmlands bankgirokonto 5381-8225. Märk din inbetalning med ”Karolinen” och glöm inte att ange ditt namn och din adress.

  Som tack inbjuder vi Dig till en exklusiv visning av museet före den officiella öppningen i juni 2013. Dessutom får Du Ditt namn ingraverat på en tavla i museet.

  Har du några frågor är du välkommen att kontakta Björn Tomtlund, 076-100 99 85.

  Ladda ner pdf (3 MB).

 • Inbjudan till Lillejul 2012

  2012-11-14

  Lillejul

  För Officerskårens medlemmar genomförs den 15 december vår traditionella samling - Lillejul.

  Program

  17.00 Baren öppnar, vi bjuder på glögg och pepparkakor. Tipspromenad, filmvisning, överraskningar utlovas.

  19.00 sätter vi oss till bords. Middagen består av Julbord med tillbehör.

  Plats: Odd Fellow, Rosenbadsgatan 1, Karlstad

  Kostnad: Varierar beroende på inbetald medlemsavgift. Du har fått en inbjudan med ditt pris skickat till din e-postadress eller via post.

  Inbetalning via bankgiro: 5266-8332 (skriv ”lillejul 2012”).

  Delar av kvällen sponsras av Thomas Grunditz donation.

  Det finns i även i år möjlighet för icke medlemmar att delta i lillejulsfirande. Kostnaden är då 350 kr.

  OSA senast söndag den 9:e december.

  Anmälan sker via e-post till: reine@attendel.se. Anmälan är bindande!

  Medtag Brigadens Sångreglemente!

  Varmt välkommen!

  Styrelsen, Vargbataljon och Underhållsbataljon

 • Uppstart Lillejul 2012

  2012-11-07

  Lillejulsmöte 1

  Då var vi igång med förberedelserna inför årets sammankomst - Lillejul. Värdar i år är Vargbataljonen och de gamla (!) kämparna från förr samlades idag för att genomföra en IGU. En bild på de "spänstige" lyckades vi också få till. Det vi kan berätta är att vi kommer hålla Lillejul inomhus detta år. Den traditionella tipsrundan kommer att finnas på plats med fina priser till topplaceringarna.

  Lillejul kommer att hållas den 15 december i lokalerna hos Odd Fellow. Inbjudan kommer till er under vecka 46.

  Vi vill också att du är med och tävlar i "Anekdoter från förr". En tävling som syftar till förnöjelse av oss alla där kommittén tar fram de fem bästa inskickade bidragen som sedan presenteras på Lillejul. Inskickade bidrag kommer löpande att presenteras på Lillejulssidan som kommer upp under vecka 46 här på offkaren.com.

  Av de fem främsta bidragen kommer ett att manligt röstas fram under middagen och koras till den bästa anekdoten för detta Lillejul. Du skickar in ditt bidrag genom att fylla i formuläret du hittar på anekdotsidan här på offkaren.com. Skicka in så många du vill men vi vill ha ditt bidrag senast den 9 december för att vi under ordnade former skall kunna plocka ut de som kvalar till finalen.

 • 4 CD kvar från Tysklandsresan

  2012-11-02

  CD Gadebush

  Det finns i dagsläget 4 CD-skivor kvar med bilder, program och berättelser från resan kvar att köpa. Priset per skiva är 100 SEK (självkostnadspris) och det är först till kvarn som gäller. Vill du köpa skivan hör du av dig till Reine, reine@attendel.se.

 • Styrelsemöte i Brigadmuseets lokaler

  2012-11-01

  Styrelsemöte

  Officerskårens styrelse i Brigadmuseets nya lokaler. I lokalerna finns det mesta som man känner igen från förr i form av lokaler och utrustning. Det enda som, för tillfället, saknades var doften av impregneringsmedel och vapenfett. Det blir säkert ordning på det också med tiden.

  Styrelsemöte

  Vi fick innan mötet började en rundvadring i de utställningslokaler som nu håller på att byggas upp för fullt. Björn berättade vad de olika sektionerna skall innehålla och hur det kommer att se ut. Vi hittade några gamla godingar som redan nu hade fått en placering under taket. Ett stort arbete pågår för att få lokalerna klara till öppningen sommaren 2013.

  Styrelsemöte

  Utställningarna kommer att visa livet och utrustningen som infanteristen levde med men också visa livet runtomkring det militära. Det är ett flertal kamrater engagerade på olika sätt i uppbyggnaden av lokaler och utställningar.

  Styrelsen 2013

  Dagens uppställning av styrelsen 2012-2013 inför kvällens möte för första gången i de nya lokalerna.

 • CD Tyskland skickas ut i veckan

  2012-10-14

  CD Tyskland

  Nu är CD Tyskland bränd och upptryckt till oss som var med på resan eller du som har beställt skivan för att få se hur vi andra hade det. Henrik har nu fått den klar för distribution samt överlämnat den till Reine för utskick via post.

  Har du fått ett trasigt exemplar eller undrar när du får din skiva skall du kontakta Reine för vidare handläggning.

 • Upprop till gräslördag den 22 september!

  2012-09-17

  Brigadmuseet behöver din hjälp. För att museet överhuvudtaget skulle förverkligas ställdes krav från kommunen på att vi själva skulle anlägga vissa gräs- och grusytor.

  Lördagen den 22 september behöver vi därför hjälp med att sprida jord och så gräsmattor runt den nya museibyggnaden. Anders Bäckström, vår gräsexpert, leder arbetet och kommer med en liten hjullastare och diverse verktyg från Bryngfjorden. Utöver trevlig samvaro bjuder vi givetvis på något att äta och dricka samt en visning av lokalerna.

  Du som vill göra en insats för Brigadmuseet kom kl 09.00 med ett gott humör och ta med en kratta och en spade att skyffla jord eller grus med. Vi behöver vara ca 10 personer för att hinna göra det som är planerat.

  Anmäl ditt deltagande senast fredag nästa vecka! Ring Björn 076-100 99 85 eller maila bjorn.tomtlund@telia.com. Du kan också ringa till Anders 073-343 99 72. 

  Gör en insats för Brigadmuseet! 

  Hälsningar

  Björn Tomtlund

 • Reseberättelse från Tysklandsresan 2012

  2012-09-17

  Gadebusch

  Nu har vi författat vår reseberättelse från expeditionen till Gadebusch. I dagarna kommer också en DVD med ett stor mängd bilder som våra resedeltagare har skickat in till oss för publicering. På DVD-skivan kommer också en deltagarförteckning och reseberättelsen att finnas. DVD-skivan kommer att skickas ut till resedeltagarna via snigelposten så fort de är producerade.

  Ladda ner reseberättelsen (pdf, 4,2 MB)

 • Bill-Göran har gått ur tiden

  2012-08-23

  Bill-Göran har gått ur tiden och lämnar många minnen hos oss alla som kom i kontakt med honom under I2-tiden. Han föddes den 20 mars 1937 och dog den 10 augusti 2012. Bill-Göran begravdes i Hammarö kyrka den 22 augusti. Han blev 75 år.

  Officerskåren har skickat sin hälsning till Bill-Göran och hans familj samt gett en gåva till Ulf Ekängens arbete för barn i andra länder enligt familjens önskemål.

 • Bilder från Tyskland

  2012-08-23

  Delar av styrelsen skall på måndag den 27 augusti ha ett arbetsmöte där vi hanterar de bilder som kommit in från Tysklandsresan. Resultatet av detta arbete kommer att bli en DVD med bilder, en reseberättelse, reseprogrammet samt en deltagarlista. Vi kommer också att lägga på en medlemslista för Officerskåren då det framkommit önskemål om att få en sådan.

  På sikt kommer vi att kunna söka i vårt medlemsregister här på offkaren.com. För att kunna göra det behöver vi bygga upp ett medlemsforum där vi loggar in för att kunna ta del av medlemsregister och annan information som enbart berör medlemmar i kåren. Vi kommer inte att göra medlemslistan tillgänglig på den publika delen av offkaren.com.

  DVD-skivan kommer sedan att skickas ut till alla medlemmar som var med på resan. Om någon som inte var med på resan vill ha en DVD hör ni av er till Henrik Larsson.

 • Minnesboken upplagd

  2012-08-20

  Minnesboken

  Minnesboken sparades från Officerskårens tidigare sida och ett arbete har nu genomförts för att få in alla inskickade inlägg på vår nya webbplats. När du klickar på länken "Minnesboken" kommer du till en översikt över de kamrater som fallit ifrån samt en lista med de senaste inläggen i minnesboken. Det är enbart medlemmar i Officerskåren som hamnar i vår minnesbok. Övriga fallna kamrater orienteras det respektfullt om på vår nyhetssida (Aktuellt) när det har hänt.

  Minnesboken

  Vi har lagt till ett formulär som finns högst upp på respektive sida för varje kamrat som avlidit. Genom att klicka på knappen "Skriv en hälsning till ..." öppnar sig ett formulär där du kan skriva in din hälsning som sedan skrivs ut tillsammans med de övriga inläggen.

  Här hittar du minnesboken.

 • Insamling av resebilder

  2012-07-03

  Alla som vill lämna in bilder eller text är varmt välkomna. För att hanteringen skall fungera smidig ber vi er att göra ett urval av era bilder och ta era bästa bilder.

  Avslutningsvis vill vi från resegruppen tacka er alla för en fantastisk resa, stort tack. 

 • Bildspel Pubkväll

  2012-06-05

  Henrik och Johan redovisade resegruppens förslag, och gav några korta historiska bakgrunder. Kvällen avslutades med att Reine redovisade lite praktisk information.

  Pubkvällens presentationer hittar du under länkarna 

  Första delen av presentationen

  Lördagens program

  Gadebusch

 • Ändrad avresetid till Tyskland

  2012-06-03

  Resegruppen orienterar om att avresetiden för resan till Tyskland har tidigarelagts en timme för att säkerställa att vi hinner med färjan. Vid styrelsemötet idag körde styrelsen och resegruppen igenom hela resan och konstaterade att resedagen till Tyskland är väldigt känslig för störningar. Därför togs beslutet under mötet att tidigarelägga avmarschtiden en timme. Vi hoppas och tror att alla har förståelse för att vi vill säkerställa att vi hinner med färjan på onsdag.

  Ny avmarschtid, onsdagen den 27 juni, är:

  08.15 från järnvägsstationen.

  08.30 från Byggnad 51.

  Mer information skickar Reine ut under veckan till alla resenärer.

 • Pubkväll 31 maj

  2012-05-02

  Under kvällen kommer vi att informera om

  • Reseprogrammet
  • Regementets vistelse i Stralsund
  • De historiska händelserna inför slaget vid Gadebusch samt dess följder
  • Sevärdheter i Berlin och några av våra planerade utflykter

  Under presentationerna kommer vi visa bilder från rekresan 2011

  Varmt välkomna

 • Till minne av Thomas Grunditz

  2012-04-04

  Värmlandsinfanteristen, vår kamrat Thomas Grunditz avled den 25 juli 2011 i en ålder av 68 år. Thomas Grunditz avlade officersexamen 1966 och utnämndes till fänrik vid Värmlands regemente den 2 september samma år. Thomas tjänstgjorde huvuddelen av sin karriär vid regementet. Under kortare perioder tjänstgjorde han även vid Östra militärområdesstaben i Strängnäs samt vid Armécentrum i Enköping. Thomas genomgick Militärhögskolans högre stabskurs 1976 till 1978 och befordrades till major 1977. Under en lång följd av år var Thomas Grunditz placerad vid regementets grundutbildningsbataljon som ställföreträdande bataljonschef. Thomas lämnade Försvarsmakten med särskild pension den 31 juli 2001.

  » Läs hela minnestexten (pdf).

 • Inbjudan till Årsmöte 2012

  2012-02-21

  Välkommen till Officerskårens årsmöte 2012-04-25.

  Mötet börjar 18.00 och efter mötet bjuder vi på ärtsoppa och pannkaka.

  » Ladda ner inbjudan!

 • Tysklandsresan

  2012-02-21

  Dag 1, avresa 09.15 från järnvägsstationen i Karlstad. Full fart mot Tyskland med sevärdheter och glada upptåg. Ladda ner reseprogrammet och förbered dig på bästa sätt.

  Inbjudan kommer att skickas ut per mail och brev till de som har anmält sig under denna vecka.

 • Brigadmuseum

  2012-02-21

  Sveriges första brigadmuseum uppförs nu av Peab på Sandbäcken i Karlstad. Dels renoveras ett gammalt vagnsförråd som ska sammanbindas med en ny byggnad i formen av ett äldre skyttevärn. Lokalerna ska stå färdiga i augusti 2012 för att sedan fyllas med utställningar till invigningen i juni 2013. Utställningarna ska spegla den svenska infanteristen i skuggan av det Kalla kriget och kommer att vända sig till folk i alla åldrar. Alla inblandade är glada över att få vara med i projektet som inte liknar något annat.

  Följ bygget av museet på www.brigadmuseum.se.

 • LilleJul - underlag till gruppfälttävlan

  2011-12-15

  Arbetet med LilleJul forskrider enligt någon plan. Här kommer det information som gäller för gruppfälttävlan. Den listige laddar ner protokollet och läser på lite inför tävlingen.

  Ladda ner underlaget till gruppfälttävlan! (pdf 54 KB)

  Anders Haster låter också meddela att LilleJulskommiten har en samling (enligt tradition) på Pitchers under lördagseftermiddagen så om någon har en fråga angående tävlingen går det bra att ställa den där.

 • LilleJulsinfo

  2011-12-13

  Reine låter meddela att det i skrivandets stund är 66 anmälda till LilleJul. Reine räknar med att ytterligare kamrater kommer att sluta upp under veckan. Prata med de ni känner och uppmuntra dom till att anmäla sig.

 • Julkorum

  2011-12-04

  Onsdag 14 december klockan 19.00 i Karlstads Domkyrka är det Julkorum. Det är Värmlandshemvärnsbataljon som är arrangör och man får lite andlig spis samt glögg och pepperkaka.

 • LilleJulsinfo

  2011-12-03

  I skrivande stund meddelar Reine att det är 40 anmälda till årets LilleJul. Det är fortfarande tidigt på året och anmälningstiden har ännu inte passerats. Se till att sprida ordet och anmäl er till Reine.

 • Inbjudan till LilleJul den 17 december 2011

  2011-11-20

  Lördagen den 17 december firar vi LilleJul igen. Som förra året är vi i Odd Fellows lokaler på Rosenbadsgatan. Anmälan skall ske till Reine via e-post, reine@attendel.se och skall vara Reine tillhanda senast fredagen den 9 december. Mer om detta hittar du i inbjudan till LilleJul.

  Programmet i stort är enligt nedan.

  • 17.00 Baren öppnar vi bjuder på glögg och pepparkakor.
  • 17.30 Fälttävlan startar.
  • 19.00 sätter vi oss till bords. Middagen består av Julbord med tillbehör.

  Ladda ner inbjudan till LilleJul (pdf).

 • LilleJuls generalen meddelar

  2011-11-15

  LilleJulsgruppen 2011

  QO låter meddela att:

  Förberedelserna för årets Lillejul har startat. Det är ett gott gäng som nu har träffats två gånger för att planera lite trevliga aktiviteter som ackompanjemang till glögg och julskinka. Så mycket planering blev det dock inte vid första mötet.

  Analysen av uppgiften var kass, alternativen för vidlyftiga och vid en närmare analys av stridsplanen dagen efter mötet kunde konstateras att det nog var behov av ett nytt möte, denna gång utan kombinerad whiskey provning.

  Vi hade dock väldigt trevligt!

  Ett nytt BIS har nu tagits fram och förhoppningsvis är den nya stridsplanen något mer nyanserad och anpassad efter främst terrängen. Mycket kommer att gå i gammal anda men några nymodigheter kan utlovas.

  Tex en fälttävlan med diverse grenar som återspeglar några viktiga händelser i Regementets/Brigadens moderna historia. ”SÖBar vi minns”, ”Brigadens modernisering” och ”Våra övningsfält förr och nu” är några teman som kommer att reflekteras i denna gentlemannamässiga fälttävlan.

  Fina priser utlovas!

  Ni som önskar delta i detta spektakel bör vara på plats i god tid så ni hinner med alla grenar. Idrottskläder är inget krav. Som tidigare utlovats kommer Nisses julbord i år att sponsras av KGB och därmed kompletteras med grisfötter, Se www.KGB-Karlstad .se

  Nisse har också lovat att barmenyn skall utökas med den omåttligt populära cocktailen ”Grovspol” eller som den internationellt benämns ”Mechanized Infantry”.

  Mer info kanske kommer när det drar ihop sig.

 • Det drar ihop sig till LilleJul 2011

  2011-10-26

  Anders Haster har nu, enligt ryktet, dragit igång arbetet med LilleJul 2011. Redaktionen skall försöka få tag i arbetsgruppen för att få reda på vilka påhitt vi kan avnjuta tillsammans med julskinka och nubbe. Vi återkommer så fort vi har något att förtjälja.

 • Anmälan till Gadebusch

  2011-07-01

  Snart är deadline för anmälan till Officerskårens resa till Gadebusch 2012. Sista svarsdag är 1 september.

  Anmälningsblanketten kan du ladda ner här. Du kan givetvis också ringa till någon i projektgruppen.

 • Bengt Fransson får Brigadens förtjänstmedalj

  2011-04-07

  Bengt Fransson får Brigadens förtjänstmedalj

  Värmlands Regementes Officerskår tilldelar Värmlandsinfanteristen, numrera majoren vid Livregementets Husarer, Bengt Fransson Värmlandsbrigadens förtjänstmedalj för ett outsinligt intresse för Värmlands Regementes traditioner och bevarandet av regementets positiva eftermäle. Dessutom upprätthåller Bengt Fransson kontakten med vårt skotska vänförband King´s Own Scottish Borderers bland annat genom att vid ett flertal tillfällen ha närvarat och representerat Värmlands Regemente vid KOSB årliga högtidsdag, the Minden Day den 1 augusti.

 • Boken om Poltava

  2011-01-01

  Boken om Poltava

  Vi har sålt slut på första upplagan. Vi beställer flera enligt följande princip.
  När vi fått 10 beställningar så skickar vi en beställning till tryckeriet vilket gör att det kan dröja ett tag innan vi kan leverera böckerna.

 • I2 Skytteförenings jubileumsskrift

  2010-01-01

  I 2 Skytteförening, som 2009 firade sitt etthundrade verksamhetsår, kan nu presentera en jubileumsskrift. Skriften består av 131 sidor av upplevelser i text och bild av föreningens medlemmar sedan starten för 100 år sedan.